Bỏ Sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/1/2023: Đi làm tủ tục về đất đai dùng giấy tờ gì để thay thế?

by Admin
so-ho-khau-01

4 thủ tục hành chính đất đai cần Sổ hộ khẩu giấy

Việc nộp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc có yêu cầu về giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành trước ngày 01/7/2021. Các thủ tục hành chính đất đai cần sử dụng Sổ hộ khẩu và các thông tin cư trú khác gồm:

– Xác định việc sử dụng đất ổn định (theo Điểm e, Khoản 2 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

– Xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (theo Khoản 4 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT).

so-ho-khau-01

– Đăng ký biến động đất đai khi phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng (theo Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT).

– Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (theo Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT).

Bỏ sổ hộ khẩu giấy từ năm 2023, thực hiện các thủ tục về đất đai thế nào?

Luật Cư trú năm 2020 quy định kể từ ngày 01/01/2023 sẽ không còn sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Do đó, Bộ Công an đã hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Theo đó, sẽ có 5 cách thức khai thác thông tin về cư trú khi bỏ Sổ hộ khẩu giấy. Cụ thể như sau:

– Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; sử dụng thiết bị đọc mã QR Code trên thẻ Căn cước công dân có gắn chíp; sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân;

– Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng dịch công để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự;

so-ho-khau-02

– Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự;

– Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú;

– Sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tin tức liên quan